Årsredovisning

Brf Henriksgården

Lomma

Årsredovisning

Årsredovisningens delar, bostadsrättsförening

 

En årsredovisning för en bostadsrättsförening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

 

  1. förvaltningsberättelse
  2. resultaträkning
  3. balansräkning och
  4. noter

 

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreninens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.

 

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

 

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

 

Underskrifter

  • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
  • En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
  • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
  • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
  • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

 

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

 

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.

 

Utdrag från Bolagsverkets hemsida

 

Du finner de senaste årens årsredovisning i kolumnen till höger.

 

Uppdaterad 180813 Magnus Söderkvist

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015